Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (13/12/2019)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (13/12/2019)

Cập nhật: 02-12-2019 08:50:38 | Tin cổ đông | Lượt xem: 981

Thông báo số 3115/TB-VSD ngày 27/11/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (19/08/2019)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (19/08/2019)

Cập nhật: 07-08-2019 08:46:41 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1087

Thông báo số 2232/TB-VSD ngày 30/07/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Cập nhật: 27-07-2019 08:45:07 | Tin cổ đông | Lượt xem: 946

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: Thông báo số 394/TB-LDVT ngày 26/07/2019 thay cho thông báo số 357/TB-LDVT ngày 09/07/2019 (Do thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng và ngày dự kiến thực hiện) Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

Cập nhật: 10-07-2019 09:46:38 | Tin cổ đông | Lượt xem: 896

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Xem thêm

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 12-04-2019 05:41:58 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1085

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2109 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm