Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 25-02-2021 04:43:11 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1313

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/01/2021)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/01/2021)

Cập nhật: 14-01-2021 11:09:01 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1137

Thông báo số 73/TB-VSD ngày 12/01/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020

Cập nhật: 08-01-2021 02:06:53 | Tin cổ đông | Lượt xem: 702

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020" Xem thêm

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: 11-06-2020 04:47:28 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1133

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (13/12/2019)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (13/12/2019)

Cập nhật: 02-12-2019 08:50:38 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1032

Thông báo số 3115/TB-VSD ngày 27/11/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm