Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 03-06-2022 02:46:57 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1091

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

* Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

(*) Invitation Letter (for details)

* Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

(*) Meeting Agenda (for details)

* Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

(*) Confirmation Letter (for details)

* Mẫu thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

(*) Voting Card (for details)

* Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

(*) Voting Paper (for details)

* Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

* Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (xem và tải về)

Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (xem và tải về)

* Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (xem và tải về)

* Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (xem và tải về)

* Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021 (xem và tải về)

* Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (xem và tải về)

* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (xem và tải về)

* Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (xem và tải về)

* Tờ trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư "Dự án đóng mới tàu lai Azimuth" (xem và tải về)

* Tờ trình về việc báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định (xem và tải về)

(chính thức)