Bảng giá dịch vụ

* Đăng ký Niêm yết giá dịch vụ Lai dắt hỗ trợ tàu biển năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

(Công văn số 856/CV-LDVT ngày 26/12/2023 gửi Cục Hàng hải Việt Nam "V/v niêm yết giá dịch vụ năm 2024)

Kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-LDVT ngày 26/12/2023  Quyết định số 09/2024/QĐ-LDVT ngày 26/12/2023 về việc ban hành biểu giá dịch vụ lai dắt hỗ trợ.

Mức giá niêm yết (dịch vụ Lai dắt hỗ trợ) được thực hiện từ ngày 01/01/2024

* Thông báo số 331/TB-LDVT ngày 29/3/2024 về việc thực hiện giá dịch vụ lai dắt hỗ trợ của CTCP Lat dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2024 (tải về)

 

* Đăng ký Niêm yết giá dịch vụ Lai dắt hỗ trợ tàu biển năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

(Công văn số 1023/CV-LDVT ngày 22/12/2022 gửi Cục Hàng hải Việt Nam "V/v niêm yết giá dịch vụ năm 2023)

Kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-LDVT ngày 22/12/2022  Quyết định số 09/2023/QĐ-LDVT ngày 22/12/202 về việc ban hành biểu giá dịch vụ lai dắt hỗ trợ.

Mức giá niêm yết (dịch vụ Lai dắt hỗ trợ) được thực hiện từ ngày 01/01/2023