Bảng giá dịch vụ

Bảng niêm yết giá dịch vụ lai dắt và hỗ trợ tàu biển tại Cảng Hải Phòng

(Ban hành theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ

qui định về việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam)