Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 24-06-2023 10:34:34 | Tin cổ đông | Lượt xem: 15341

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 09-05-2023 11:07:33 | Tin cổ đông | Lượt xem: 669

Thông báo số 1398/TB-VSD ngày 04/5/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 12-04-2023 09:09:09 | Tin cổ đông | Lượt xem: 590

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin về việc Nghị quyết của Hội đồng quản trị Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 30-06-2022 08:50:46 | Tin cổ đông | Lượt xem: 747

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tới dự có 103 người sở hữu và đại diện sở hữu 2.391.038 cổ phần, chiếm 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty làm chủ tọa, Ông Hoàng Đình Quang, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Thanh, Thành viên HĐQT làm thành viên; đồng thời cũng thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Xem thêm

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 03-06-2022 02:46:57 | Tin cổ đông | Lượt xem: 995

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm