Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 10-05-2024 04:50:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 267

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 17-04-2024 08:41:20 | Tin cổ đông | Lượt xem: 37

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 24-06-2023 10:34:34 | Tin cổ đông | Lượt xem: 17278

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 09-05-2023 11:07:33 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1072

Thông báo số 1398/TB-VSD ngày 04/5/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 12-04-2023 09:09:09 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1129

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin về việc Nghị quyết của Hội đồng quản trị Xem thêm