Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 10-05-2024 04:50:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 267

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

* Công bố thông tin Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết HĐQT về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thư mời họp và CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (mục Quan hệ cổ đông ngày 10/05/2024)

* Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 10/05/2024)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Invitation Letter Annual General Meeting of Shareholders 2024

Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Confirmation Letter/Power of Attoney to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (chính thức - ngày 10/05/2024)

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Agenda for Annual General Meeting of Shareholders 2024

Thẻ biểu quyết (mẫu)

Voting Card (form)

Phiếu biểu quyết (mẫu)

Voting Paper (form)

Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu...

Tờ trình Chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có)...

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự thảo - ngày 10/05/2024)

Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 

Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Tờ trình Về thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và BKS

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Tờ trình Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan

Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh

Tờ trình Về việc triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(tiếp tục cập nhật...)