Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 24-06-2023 10:34:34 | Tin cổ đông | Lượt xem: 17278

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

* Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

(*) Invitation Letter

* Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

(*) Meeting Agenda

* Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

(*) Confirmation Letter

* Mẫu thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

(*) Voting Card

* Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

(*) Voting Paper

* Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

* Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT (ngày 31/05/2023) về chương trình nghị sự và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT (ngày 15/06/2023) về nội dung nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT (ngày 23/06/2023) về bổ sung nội dung nghị sự và tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

* Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 

* Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

* Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

* Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

* Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

* Tờ trình về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với bên liên quan trong năm 2023

* Báo cáo về việc thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng Vốn điều lệ

Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

Tờ trình về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

(chính thức)