Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 30-06-2022 08:50:46 | Tin cổ đông | Lượt xem: 817

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tới dự có 103 người sở hữu và đại diện sở hữu 2.391.038 cổ phần, chiếm 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty làm chủ tọa, Ông Hoàng Đình Quang, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Thanh, Thành viên HĐQT làm thành viên; đồng thời cũng thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Sau khi thông qua Quy chế và Chương trình làm việc, Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đình Quang thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021 và tờ trình Chi trả thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2022; Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo của BKS năm 2021 và tờ trình Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022; Ông Chu Tất Đạt – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày tờ trình Chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth” và tờ trình Báo cáo thực hiện công tác thanh lý tài sản cố định năm 2021.

Tiếp theo Đại hội đã tiến hành thảo luận; trong đó các ý kiến đều đánh giá cao kết quả SXKD năm 2021 của Công ty và nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đặc biệt phần thảo luận trở nên “nóng” hơn khi các ý kiến của các “cổ đông lớn” là Ông Dương Tuấn Hải và Ông Trần Quang Thịnh đều nhất trí cao với chủ trương “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth”; không những đóng mới một tàu lai mà cần cố gắng huy động mọi nguồn lực đầu tư thêm hai tàu lai Azimuth để khẳng định năng lực và theo kịp xu thế của thị trường. Sau phần thảo luận và HĐQT trả lời các câu hỏi của cổ đông; Đại hội đã thực hiện biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ tán thành rất cao. Sau cùng Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 2.391.038 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 100%). Đại hội hoàn tất toàn bộ nội dung nghị sự và bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

* Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022