Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 12-04-2019 05:41:58 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1138

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2109 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (28/03/2019)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (28/03/2019)

Cập nhật: 13-03-2019 02:56:11 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1052

Thông báo số 728/TB-VSD ngày 12/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Cập nhật: 07-03-2019 10:47:24 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1085

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Xem thêm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (28/11/2018)

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (28/11/2018)

Cập nhật: 16-11-2018 08:59:10 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1423

Thông báo số 3263/TB-VSD ngày 15/112018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018

Cập nhật: 13-11-2018 05:52:20 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1129

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin v/v "Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018" Xem thêm