Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (19/08/2019)

Cập nhật: 07-08-2019 08:46:41 | Tin cổ đông | Lượt xem: 909

Thông báo số 2232/TB-VSD ngày 30/07/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.