Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (13/12/2019)

Cập nhật: 02-12-2019 08:50:38 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1043

Thông báo số 3115/TB-VSD ngày 27/11/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng