Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 26-03-2021 11:08:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1274

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

* Thư mời họp (xem và tải về)

(*) Invitation Letter (for details)

* Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ (xem và tải về)

(*) Meeting Agenda (for details)

* Mẫu giấy xác nhân/ủy quyền họp ĐHĐCĐ (xem và tải về) 

(*) Confirmation Letter (for details)

* Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (xem và tải về) 

(*) Voting Card (for details)

* Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ (xem và tải về)

(*) Voting Paper (for details)

* Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (xem và tải về)

* Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (xem và tải về)

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (xem và tải về)

* Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về KQ SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021  (xem và tải về)

* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (xem và tải về)

* Tờ trình và Dự thảo Điều lệ Công ty (xem và tải về)

* Tờ trình và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (xem và tải về)

* Tờ trình và Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (xem và tải về)

* Tờ trình và Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (xem và tải về)

* Tờ trình về một số nội dung thông qua tại đại hội (xem và tải về)

* Tờ trình về việc thanh lý tài sản cố định (xem và tải về)

* Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (xem và tải về)