Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán (22/01/2021)

Cập nhật: 14-01-2021 11:09:01 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1151

Thông báo số 73/TB-VSD ngày 12/01/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" để thực hiện Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.