Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: 11-06-2020 04:47:28 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1143

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

*  Thư mời họp ĐHCĐ (xem và tải về)

Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền họp ĐHCĐ (xem và tải về)

* Chương trình làm việc của ĐHCĐ (xem và tải về)

* Qui chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (xem và tải về) (bản sửa đổi)

* Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 (xem và tải về)

* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (xem và tải về)

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (xem và tải về)

* Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (xem và tải về)

* Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ của Công ty (xem và tải về)

* Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (xem và tải về)

* Tờ trình về một số nội dung để thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2020 (xem và tải về)

* Tờ trình về việc xin chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai Azimuth (xem và tải về)

* Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty (xem và tải về)

* Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty (xem và tải về)

* Tờ trình V/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KBS (xem và tải về)

* Mẫu Giấy đề cử ứng viên Tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS (xem và tải về)

* Thông báo V/v giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (xem và tải về)

* Tóm tắt lý lịch ứng viên thành viên HĐQT, BKS (xem và tải về)

* Quy chế bầu cử Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (xem và tải về)

* Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và thẻ biểu quyết (xem và tải về)

* Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (xem và tải về)

* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (xem và tải về)

* Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (xem và tải về)