Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSH chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:56:30 | Tin cổ đông | Lượt xem: 913

Thông báo số 515/TB-VSD ngày 01/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.