Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng cuối năm 2017)

Cập nhật: 16-01-2018 04:32:16 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1342

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng công bố thông tin về việc "Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 6 tháng cuối năm 2017.

thực hiện theo Qui chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

(xem toàn văn tại đây)

Cơ sở dữ liệu căn cứ Danh sách cổ đông sở hữu TUG chốt ngày 22/08/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam