Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 29-06-2017 10:00:39 | Tin cổ đông | Lượt xem: 1047

Ngày 28/6/2017 tại trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng năm 2017. Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đã có 69 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.892.602 cổ phiếu (chiếm 70,10% tổng số) có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: ông Cao Trung Ngoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Mạc Văn Luật thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Sau khi thông qua Qui chế làm việc và chương trình Đại hội cũng như kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành; Đúng 8h30 ông Cao Trung Ngoan thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố Khai mạc Đại hội. Ông Mạc Văn Luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, và kế hoạch năm 2017 của HĐQT. Ông Đỗ Ngọc Thắng, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban kiểm soát (BKS) đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; ông Phạm Việt Hà, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty đọc Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chế độ thù lao cho HĐQT, BKS, lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; ông Vũ Đức Thành, Phó giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (ngày 26/11/2014). Tiếp theo Đại hội tiến hành thảo luận và tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua về từng vấn đề được trình bày tại Đại hội (kết quả cụ thể được nêu trong Nghị quyết). Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% và bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày. Thành công của Đại hội đánh dấu một bước tiến mới của Công ty và là tiền đề để toàn thể cán bộ, người lao động thực hiện thành công những mục tiêu đã được thông qua tại Đại hội và định hướng những năm tiếp theo.

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)