Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 01-01-2017 11:13:49 | Cơ cấu tổ chức | Lượt xem: 2172

Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty Xem thêm

Phương tiện thủy

Phương tiện thủy

Cập nhật: 01-01-2017 09:50:42 | Cơ sở vật chất | Lượt xem: 1974

Tổng hợp danh mục phương tiện thủy: Xem thêm

Quản lý chất lượng ISO

Quản lý chất lượng ISO

Cập nhật: 25-12-2015 03:51:15 | Quản lý chất lượng ISO | Lượt xem: 1417

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 9001-2008, được chứng nhận bởi BVQA Việt Nam. Xem thêm