Phương tiện thủy

Cập nhật: 01-01-2017 09:50:42 | Cơ sở vật chất | Lượt xem: 2466

Tổng hợp danh mục phương tiện thủy:

       

 DÃ TƯỢNG

 Số ĐK: VN672TK
 Công suất: 3.200 CV
 Sức kéo: 32.000 KG
 Cấp tàu: HC III

 (Tàu hỗ trợ)                                                               

 

 HC34

 Số ĐK: VN3194TK
 Công suất: 1.096 CV
 Sức kéo: 11.000 KG
 Cấp tàu: HC III

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC36

 Số ĐK: VN3195TK
 Công suất: 1.800 CV
 Sức kéo: 18.000 KG
 Cấp tàu: HC III

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC54

 Số ĐK: VN3196TK
 Công suất: 816 CV
 Sức kéo: 8.000 KG
 Cấp tàu: HC III

 (Tàu hỗ trợ)

 

 THỐNG NHẤT K1

 Số ĐK: HP-TUG-002151-5
 Công suất: 4.600 CV
 Sức kéo: 30.000 KG
 Cấp tàu: VR

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC43

 Số ĐK: VN3812TK
 Công suất: 1.300 CV
 Sức kéo: 13.000 KG
 Cấp tàu: HC III

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC44

 Số ĐK: VN3813TK
 Công suất: 1.300 CV
 Sức kéo: 13.000 KG
 Cấp tàu: HC III

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC45

 Số ĐK: VN3814TK
 Công suất: 1.300 CV
 Sức kéo: 13.000 KG
 Cấp tàu: HC III

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC46

 Số ĐK: HP1060
 Công suất: 510 CV
 Sức kéo: 5.000 KG
 Cấp tàu: S1

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC47

 Số ĐK: HP1061
 Công suất: 510 CV
 Sức kéo: 5.000 KG
 Cấp tàu: S1

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC28

 Số ĐK: HP3874
 Công suất: 1.210 CV
 Sức kéo: 12.100 KG
 Cấp tàu: S1

 (Tàu hỗ trợ)

 

 HC37

 Số ĐK: HP0742
 Công suất: 305 CV
 Sức kéo: 3.050 KG
 Cấp tàu: S2

 (Tàu lai kéo)

 

 P11

 Số ĐK: HP0727
 Công suất: 600 CV
 Sức nâng: 10 TẤN
 Cấp tàu: S1

 (Cần cẩu nổi)

 

 ƯPSCTD HC68

 Số ĐK: HP 4633
 Công suất: 278 CV
 Sức kéo:
 Cấp tàu: VR S1

 (Tàu chuyên dụng)