Quản lý chất lượng ISO

Cập nhật: 25-12-2015 03:51:15 | Quản lý chất lượng ISO | Lượt xem: 1799

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 9001-2008, được chứng nhận bởi BVQA Việt Nam.

Chứng nhận được cấp bởi BVQA lần đầu ngày 31/01/2013

Chứng nhận có giá trị (gia hạn) đến ngày 15/09/2018

Việc thay đổi tổ chức chứng nhận ISO và logo nhận dạng được thực hiện từ năm 2013 theo Thông báo số 57/TB-ISO của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.