Thông báo Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật: 28-05-2017 04:02:30 | Tin cổ đông | Lượt xem: 906

Thông báo số 13480/TB-VSD ngày 24/05/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2017 (theo thông báo số 866/TB-VSD ngày 16/03/2017 của VSD)