Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 26-03-2021 11:08:23 | Tin cổ đông | Lượt xem: 143

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

* Thư mời họp (xem và tải về)

(*) Invitation Letter (for details)

* Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ (xem và tải về)

(*) Meeting Agenda (for details)

* Mẫu giấy xác nhân/ủy quyền họp ĐHĐCĐ (xem và tải về) 

(*) Confirmation Letter (for details)

* Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (xem và tải về) 

(*) Voting Card (for details)

* Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ (xem và tải về)

(*) Voting Paper (for details)

* Nội quy ĐHĐCĐ (xem và tải về)

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (xem và tải về)

(đang được cập nhật)