Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 17-04-2018 07:54:10 | Tin cổ đông | Lượt xem: 827

Ngày 16/04/2018 tại trụ sở Công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đã có 103 người là sở hữu và đại diện sở hữu 2.065.820 cổ phiếu (chiếm 76,51% tổng số) có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch gồm: Ông Cao Trung Ngoan, Chủ tịch HĐQT CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; Ông Hoàng Đình Quang, Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; đồng thời cũng nhất trí với các thành phần của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Sau khi thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội; vào lúc 14h15' ông Cao Trung Ngoan, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội. Theo đúng Chương trình của Đại hội; ông Hoàng Đình Quang, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; ông Hoàng Đình Quang, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Mạc Văn Luật, miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Thanh và bầu bổ sung thành viên HĐQT; ông Đỗ Ngọc Thắng, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về Báo cáo Tài chính năm 2017; ông Phạm Việt Hà, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về các vấn đề: Phương án lợi nhuận năm 2017, chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Cũng tại Đại hội năm nay, thực hiện Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Đại hội đổng đã nghe ông Vũ Đức Thành, Phó giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tiếp theo Đại hội đã tiến hành thảo luận, tiếp thu ý kiến của các quý vị cổ đông (về những nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và giải pháp thực hiện mục tiêu trong năm 2018) và nghe ông Đào Ngọc Thành, thành viên Ban kiểm soát trình bày "Nội quy bầu bổ sung thành viên HĐQT", "Sơ yếu lý lịch của ứng viên" và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả ông Nguyễn Văn Thanh đạt 2.065.280 phiếu (đạt tỷ lệ 99,97%), chính thức được bầu làm thành viên HĐQT. Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đối với từng vấn đề cụ thể. Sau cùng Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành đạt 2.065.820 phiếu (đạt tỷ lệ 100%). Đại hội đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình và bế mạc vào hồi 17h00 cùng ngày.

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

* Điều lệ Công ty (sửa đổi theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018)

* Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)