Thông báo về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 31-03-2018 08:05:00 | Tin cổ đông | Lượt xem: 498

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2108 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

* Thư mời họp & mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (xem và tải về)

* Tờ trình về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (xem và tải về)

* Báo cáo của Hội đồng quản trị (xem và tải về)

* Báo cáo của Ban kiểm soát (xem và tải về)

* Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT/BKS và Quy chế bầu cử (xem và tải về)

* Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (xem và tải về)

* Tờ trình về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ (xem và tải về)

* Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (xem và tải về)

* Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (xem và tải về)

* Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (xem và tải về)

* Quy chế biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Sơ yếu lý lịch tóm tắt Ứng cử viên (dự kiến) bầu bổ sung Thành viên HĐQT (xem và tải về)

* Chương trình Đại hội (sửa đổi); Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội (sửa đổi); Quy chế biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi 2018; Nghị quyết phê duyệt Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi 2018; Tờ trình Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi 2018; Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi 2018; Dự thảo (sửa đổi) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (xem và tải về)