Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 12-04-2019 05:41:58 | Tin cổ đông | Lượt xem: 680

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2109 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

* Thư mời họp (xem và tải về) 

* Mẫu giấy xác nhân/ủy quyền họp ĐHĐCĐ (xem và tải về) 

* Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ (xem và tải về)

* Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại Đại hội (xem và tải về) 

* Báo cáo của Hội đồng quản trị (xem và tải về)

* Báo cáo của Ban kiểm soát (xem và tải về)

* Tờ trình một số vấn đề cần thông qua (xem và tải về)

* Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (xem và tải về)

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (xem và tải về)

* Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (xem và tải về)

* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên (xem và tải về)

* Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên (xem và tải về)

(đang được cập nhật)